Edebiyat Roman Çeşitleri, Türleri Konu Anlatımı

2013-01-14 23:50:00

  ROMAN ÇEŞİTLERİ, ROMAN TÜRLERİ (EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIM) * Romanlar konu, üslup, yazıldığı dönem bakımından çeşitli türlere ayrılabilir. Üslup bakımından "romantik roman", "gerçekçi roman", "doğalcı roman", "estetik roman", "izlenimci roman", "dışavurumcu roman", "yeni roman" türleri sayılabilir. Romantik roman * Kişilerin duygularını, arzularını, düşüncelerini yalnızca kendilerine ait, içten gelen doğal ve gerçek olgular gibi görür. Örneğin Sir Walter Scott’un tarihsel romanları, Jean Jack Rousseau’nun eserleri ve Goethe’nin Genç Verther’in Acıları romanı gibi. Gerçekçi roman * Romantik romandan ayrı olarak kuru ve kuşkucu bir anlatım ve düşünce yapısı taşır. Balzac ve Stendhal’in romanları bu üsluptadır. Doğalcı roman * Üslup bakımından gerçekçi romana benzer. Olanın olduğu gibi yazılmasını öngörür. Emile Zola ve Maupassant romanları doğalcı romanlardır. Estetik roman * Belli biçim ve anlatım kaygıları ile yazılmış romanlardır. Gustave Flaubert estetik romanın en önemli yazarıdır. İzlenimci roman * Diğer üsluplardan ayrı olarak eşyanın ve dış olayların kendi nesnel gerçeklikleriyle insanların bunları algılama biçimleri arasındaki farkları ortaya çıkarmaya yönelir. Yani dış gerçeklerden çok, duyu ve duygulara, iç yaşantının betimlenmesine öncelik verir. Ford Madox Ford’un romanları izlenimciliğin en sistemli ürünleridir. Dışavurumcu roman * 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Dışavurumculuk toplumsal kimliklerin reddedilmesi ve insan yaşamını belirleyen toplum karşıtı ya da uygarlık karşıtı güçlerin öne çıkarılmasıyl... Devamı

Edebiyat Redif,Çeşitleri, Redifin Özellikleri Konu Anlatımı

2013-01-14 23:06:00

  REDİF, REDİF ÇEŞİTLERİ, REDİFİN ÖZELLİKLERİ, REDİF NEDİR? (EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIM) Redifin tanımını yapmadan önce şunları bilmek gerekir: * Redifler daima mısranın en sonunda bulunur, yani kafiyeden sonra gelir. * Redifin olduğu her yerde mutlaka kafiye de vardır. Bu sebeple redifin bulunduğunu gördüğünüz her yerde kafiyeyi de bulmaya çalışınız. Redif: Mısra sonlarında, görevleri aynı olan eklerin ya da anlamları aynı olan kelimelerin tekrarlanmasına redif denir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere iki tür redif vardır: a) Ek Halindeki Redifler b) Kelime Halindeki Redifler a) Ek Halindeki Redifler: Eş görevli eklerin tekrarlanmasıyla oluşan rediflerdir. Türkçe'deki yapım ve çekim eklerini kavramadan, ek halindeki redifleri kavramanız mümkün olamayacaktır. Eğer bu konularda bir eksiğiniz varsa, önce bunları tamamlamanız ve ondan sonra ek halindeki redifleri kavramak için çaba sarf etmeniz gerekir. Fakat, ek halindeki rediflerin çoğu, kelimeye bağlanan ekler olduğundan bu konudaki genel kaide: 'Kelimenin köklerinde kafiye, eklerinde ise redif vardır.' şeklindedir. Bu kural bilinerek mısraya bakılırsa ek halindeki rediflerin yüzde doksanı mısrada tahmin edilebilir. Ancak bu kaide her zaman geçerli olmadığından yine de 'ekler' konusunda bilgi sahibi olunması konunun kavranması açısından gereklidir. Susuz değirmenlerin ne ile döner çarkı Kerem etmeyen beyin fakirden nedir farkı Yukarıdaki beyitte, 'ı' sesleri, ismin -i hali olduğundan yani, her ikisinin de görevi aynı olduğundan rediftir. Kelimenin köklerinde ise 'ark' sesleri benzeştiğinden bunlar da zengin kafiyeyi oluşturur. Bu beyite pratik yoldan yaklaşırsak: Beyitin birinci mısrasında, kafiyeye söz konusu olan kelimenin kökü 'çark',... Devamı

Edebiyat Realizm (Gerçekçilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

2013-01-14 23:01:00

  REALİZM (GERÇEKÇİLİK) AKIMI, REALİZM AKIMININ ÖZELLİKLERİ, REALİZM AKIMININ TEMSİLCİLERİ (EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIM) Batı Edebiyatında Realizm Bir estetik kavram olarak 19. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Nasıl ki romantizm klasizme bir başkaldırı niteliğinde ise gerçekçilik yani realizm, hem klasizme hem de romantizme bir başkaldırıdır. Amaç, sanatı klasik ve romantik akımların yapaylığından kurtarmak, çağdaş eserler üretmek ve konularını öncelikle yüksek sınıflar ve temalarla ilgili değil, toplumsal sınıflar ve temalar arasından seçmekti. Realizmin amacı, günlük yaşamın önyargısız, bilimsel bir tutumla incelenmesi ve edebi eserlerin bir bilim adamının klinik bulgularına benzer nesnel bir bakış açısıyla ortaya konmasıdır. Örneğin, realizmin iki güçlü temsilcisi Gustave Flaubert’in Madame Bovary adlı romanı ile Emile Zola’nın Nana  adlı romanında cinsellik ve şiddet edebi bir mikroskop altında incelenerek olanca çıplaklığıyla ortaya konulmuştur. Realizm felsefesinin altında güçlü bir felsefi belirlenimcilik yatar. Fransız edebiyatında Flaubert ile Zola’nın yanısıra Honore de Balzac, Stendhal, Rusya’da Lev Tolstoy, Ivan Turgenyev, Fyodor Dostoyevski, İngiltere’de Charles Dickens ve Anthony Trollope, Amerika’da Theodore Dreiser, İrlanda'da James Joyce realizmin önemli temsilcileridir. Realizm, 20. yüzyıl romanının gelişimini de önemli ölçüde etkilemiştir. Türk Edebiyatında Realizm Recaizade Mahmut Ekrem (Araba Sevdası) Samipaşazade Sezai (Zehra) Nabizade Nazım (Kara Bibik) Halit Ziya Uşaklıgil (Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar) Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Kiralık Konak, Yaban......) Memduh Şevket Esendal (Ayaşlı ve Kiracıları) Reaşat Nuri Güntekin (... Devamı

Edebiyat Rahşiye, Özellikleri Konu Anlatımı

2013-01-14 22:57:00

  RAHŞİYE, RAHŞİYENİN ÖZELLİKLERİ (DİVAN EDEBİYATI) (EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIM) Atlar için yazılmış kaside. Nesib bölümünde atlar övülür. Nef’î’nin IV. Murad’ın atlarını övdüğü rahşiyesi meşhurdur. Örnek: Bâreka’llâh zih’i rahş-i humâyun-sîmâ Ki komuş nâmını sultân-ı cihan bâd-ı sabâ Ne sabâ sâika dersem yaraşır sür’atte Ki seğirdikten ana sâyesi ile pâ-der-pâ Nef'î   Etiketler:Edebiyat Rahşiye, Edebiyat Rahşiye Dersi İndir, Edebiyat Rahşiye Edebiyat Dersi, Edebiyat Rahşiye Ekol Hoca, Edebiyat Rahşiye Konu Anlatımı, Edebiyat Rahşiye Nedir, Edebiyat Rahşiye ödeyaz, Edebiyat Rahşiye Örnekleri, Edebiyat Rahşiye Özellikleri, Edebiyat Rahşiye Soru Bankası, Edebiyat Rahşiye Videolu Anlatım, Rahşiye Konu Anlatımı... Devamı

Personalizm (Kişiselcilik) Akımı,Temsilcileri Konu Anlatımı

2013-01-13 21:43:00

  PERSONALİZM (KİŞİSELCİLİK) AKIMI, PERSONALİZM AKIMININ ÖZELLİKLERİ, PERSONALİZM AKIMININ TEMSİLCİLERİ (EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIM) BATI EDEBİYATINDA Kişiselcilik, soyut düşüncülükle özdekçiliğin karşısına tinsel gerçekliği, sözü geçen iki bakış açısının da parçalara böldüğü birliği yeniden yaratacak sürekli çabayı koyar. Kişiselcilik, Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse varım” (Cogito ergo sum) geleneği içinde yer alır. Kişiselciliğin ana yapısı şöyle özetlenebilir: Kişilik, bilinç, kendi yargısını özgürce belirleme, amaçlara yönelme, zamanın akışına karşı öz kimliğini sürdürme ve değerlere bağlanma gibi temel özellikleri nedeniyle, bütün gerçekliğin dokusunu oluşturur. Felsefi yönden Gottfried Wilhelm Leibniz bu akımın kurucusu, George Berkeley de başlıca kaynaklarından biri olarak kabul edilir. Edebiyatta en önemli savunucusu Emmanuel Mounier’dir.   Etiketler:Edebiyat Personalizm (Kişiselcilik) Akımı, Edebiyat Personalizm (Kişiselcilik) Akımı Dersi İndir, Edebiyat Personalizm (Kişiselcilik) Akımı Edebiyat Dersi, Edebiyat Personalizm (Kişiselcilik) Akımı Ekol Hoca, Edebiyat Personalizm (Kişiselcilik) Akımı Konu Anlatımı, Edebiyat Personalizm (Kişiselcilik) Akımı Nedir, Edebiyat Personalizm (Kişiselcilik) Akımı ödeyaz, Edebiyat Personalizm (Kişiselcilik) Akımı Örnekleri, Edebiyat Personalizm (Kişiselcilik) Akımı Özellikleri, Edebiyat Personalizm (Kişiselcilik) Akımı Soru Bankası, Edebiyat Personalizm (Kişiselcilik) Akımı Videolu Anlatım, Personalizm (Kişiselcilik) Akımı Konu Anlatımı... Devamı

Edebiyat Pastoral Şiir, Özellikleri Konu Anlatımı

2013-01-13 21:41:00

  PASTORAL ŞİİR, PASTORAL ŞİİRİN ÖZELLİKLERİ (EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIM) Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur bunlarda. Eğer şair doğa karşısındaki (bilgi yelpazesi.net) duygulanmasını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog” adını alır Örnek: Gümüş bir dumanla kapandı her yer Yer ve gök bu akşam yayla dumanı Sürüler , çeşmeler , sarı çiçekler Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı. Ömer Bedrettin UŞAKLI   Etiketler:Edebiyat Pastoral Şiir, Edebiyat Pastoral Şiir Dersi İndir, Edebiyat Pastoral Şiir Edebiyat Dersi, Edebiyat Pastoral Şiir Ekol Hoca, Edebiyat Pastoral Şiir Konu Anlatımı, Edebiyat Pastoral Şiir Nedir, Edebiyat Pastoral Şiir ödeyaz, Edebiyat Pastoral Şiir Örnekleri, Edebiyat Pastoral Şiir Özellikleri, Edebiyat Pastoral Şiir Soru Bankası, Edebiyat Pastoral Şiir Videolu Anlatım, Pastoral Şiir Konu Anlatımı... Devamı

Edebiyat Parnasizm Akımı Özellikleri Temsilcileri Konu Anlatımı

2013-01-13 21:38:00

  PARNASİZM AKIMI, PARNASİZM AKIMININ ÖZELLİKLERİ, PARNASİZM AKIMININ TEMSİLCİLERİ (EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIM) Batı Edebiyatında Parnasizm Adını, Louis Xavier de Richard ile Catulle Mendes’in hazırlayıp Alphonse Lemerre’in bastığı Le Parnasse Contemporain (Çağdaş Parnasçılık) adlı eserden alır. Klasizm, romantizm ve realizmin bütününe tepkili bir akımdır. 1830’lu yıllarda ortaya çıkmıştır. Temel kuramı “sanat sanat içindir” diye özetlenebilir. Aslında realizmin katı toplumculuğu ve gerçekçiliğine bir karşı çıkıştır. Daha çok şiirde kendini gösterir. Sanatsal biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır. Bu akımın etkisindeki edebi eserlerde ölçülü ve nesnel bir anlatım, teknik kusursuzluk ve kesin betimlemeler kullanılır. Parnas şiir için “biçimciliği amaçlayan” şiir de denebilir. Parnasizm, bir yönüyle kendisinden sonraki doğalcılığa kaynak  olmuştur. Zengin bir dil, zengin bir biçim, zengin ve yoğun bir duygusallık işlenir. Theophile Gautier’in şiirlerini, Theodore de Banville, Leconte de Lisle izlemiştir. Parnasizm, edebiyat tarihinde Leconte de Lisle ile özdeşleştirilir. Türk Edebiyatında Parnasizm Bu akımın en belirgin etkileri Tevfik Fikret’te görülür. Kimi yönleriyle Yahya Kemal de bu akımdan izler taşır.   Etiketler:Edebiyat Parnasizm Akımı, Edebiyat Parnasizm Akımı Dersi İndir, Edebiyat Parnasizm Akımı Edebiyat Dersi, Edebiyat Parnasizm Akımı Ekol Hoca, Edebiyat Parnasizm Akımı Konu Anlatımı, Edebiyat Parnasizm Akımı Nedir, Edebiyat Parnasizm Akımı ödeyaz, Edebiyat Parnasizm Akımı Örnekleri, Edebiyat Parnasizm Akımı Özellikleri, Edebiyat Parnasizm Akımı Soru Bankası, Edebiyat Parnasizm Akımı Videolu Anlatım, Parnasizm Akımı Konu An... Devamı

Edebiyat Özdeyiş (Vecize) Türü, Özellikleri Konu Anlatımı

2013-01-13 21:35:00

  ÖZDEYİŞ (VECİZE) TÜRÜ, ÖZDEYİŞİN ÖZELLİKLERİ, ÖZDEYİŞ NEDİR? (EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIM) -Özlü söz de denir -Söyleyeni belli olan kısa, anlamlı, özlü sözlerdir. -Sayfalarca yer tutabilecek yazıları bir iki cümlede anlatan sözlerdir. -Atasözlerinden ayrılan yönü söyleyeninin belli olmasıdır.   Etiketler:Edebiyat Özdeyiş (Vecize) Türü, Edebiyat Özdeyiş (Vecize) Türü Dersi İndir, Edebiyat Özdeyiş (Vecize) Türü Edebiyat Dersi, Edebiyat Özdeyiş (Vecize) Türü Ekol Hoca, Edebiyat Özdeyiş (Vecize) Türü Konu Anlatımı, Edebiyat Özdeyiş (Vecize) Türü Nedir, Edebiyat Özdeyiş (Vecize) Türü ödeyaz, Edebiyat Özdeyiş (Vecize) Türü Örnekleri, Edebiyat Özdeyiş (Vecize) Türü Özellikleri, Edebiyat Özdeyiş (Vecize) Türü Soru Bankası, Edebiyat Özdeyiş (Vecize) Türü Videolu Anlatım, Özdeyiş (Vecize) Türü Konu Anlatımı... Devamı

Otobiyografi (Özyaşamöyküsü) Türü, Özellikleri Konu Anlatımı

2013-01-13 21:29:00

  OTOBİYOGRAFİ (ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ) TÜRÜ, OTOBİYOGRAFİNİN ÖZELLİKLERİ, OTOBİYOGRAFİ NEDİR? (EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIM) Bireyin kendisi yani hayatı ile ilgili yazılı olarak bilgi vermesine dayanan bir tekniktir. Otobiyografide amaç: bireyin davranışlarının gerisinde bulunan ihtiyaçları ve tutumları tespit etmektir. Hayatının belirli zamanlarında ki kendi önem vurgusudur otobiyografinin tekniği. Bu anlatım sırasında olaylara karşı tutumunu, bunların oluşmasında rol oynayan geçmiş olaylara ve kişilere verdiği önemi yansıtmaktadır. Kişinin başkaları tarafından nasıl göründüğünden çok, onun kendisini nasıl gördüğünün önemli olduğunu belirtir Otobiyografinin Belirleyici Özellikleri Nelerdir? 1- Otobiyografi düşünsel planla yazılır. 2- Otobiyografi, belgelere dayanılarak yazılır. Rivayetlere ve tartışmalara yol açacak bilgilere yer verilmez. 3- Derlenen bilgiler bilimsel araştırma yöntemiyle bir araya getirilmelidir. 4- Biyografi yazarı objektif olmak zorundadır. 5- Otobiyografide kişi kendini anlatır. Otobiyografi Çeşitleri 1- Kontrolsüz otobiyografi: Kişinin kendisi hakkında her konuda istediğini serbestçe yazabilmesidir. 2- Kontrollü otobiyografi: Kişinin belli bir konu etrafında örneğin aile özgeçmişi ve ilgileri hakkında serbestçe yazabilmesidir. Otobiyografi Yazarken Kişiye Hangi Sorular Yöneltilmelidir? 1- Kendinizi nasıl tanımlarsınız? 2- Size göre olumlu yada olumsuz olan yönleriniz nelerdir? 3- Sizi devamlı tedirgin eden sorunlarınız nelerdir? 4- Hayatınızda etkisi altında kaldığınız olaylar nelerdir? 5- İlgilendiğiniz konular nelerdir? 6- Ailenizin ve arkadaşlarınızın size nasıl davranmasını istersiniz? 7- Geçmişinizle ilgili neler söyle... Devamı

Edebiyat Nutuk (Söylev) Türü, Özellikleri Konu Anlatımı

2013-01-13 21:22:00

  NUTUK (SÖYLEV) TÜRÜ, NUTUK TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ, NUTUK NEDİR? (EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIM) -Bir topluluk önünde sunulmak için -Belirli bir konuda -Siyasi, dini, hukuki, akademik alanlarda -Dinleyicileri etkiler, inandırır, kendine bağlar. -Bir konuşmacı tarafından bir yerde toplanmış bir topluluğa, bir düşünceyi coşkulu bir dille anlatmaya denir.   Etiketler:EdebiyatNutuk (Söylev) Türü, EdebiyatNutuk (Söylev) Türü Dersi İndir, EdebiyatNutuk (Söylev) Türü Edebiyat Dersi, EdebiyatNutuk (Söylev) Türü Ekol Hoca, EdebiyatNutuk (Söylev) Türü Konu Anlatımı, EdebiyatNutuk (Söylev) Türü Nedir, EdebiyatNutuk (Söylev) Türü ödeyaz, EdebiyatNutuk (Söylev) Türü Örnekleri, EdebiyatNutuk (Söylev) Türü Özellikleri, EdebiyatNutuk (Söylev) Türü Soru Bankası, EdebiyatNutuk (Söylev) Türü Videolu Anlatım,Nutuk (Söylev) Türü Konu Anlatımı... Devamı