Dalgaların Ve Akıntıların Oluşturduğu Kıyı Şekilleri

2012-12-12 23:29:00

  DALGALAR, AKINTILAR, DALGALARIN VE AKINTILARIN OLUŞTURDUĞU KIYI ŞEKİLLERİ (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM) DALGALAR Dalga, deniz yüzeyindeki salınım hareketleridir. Deniz dibindeki depremlere ve volkanik faaliyetlere bağlı olarak oluşan dalgalara tsunami dalgaları denir. Dalgaları oluşturan nedenler; Dünya’nın dönmesi, Rüzgârlar, Depremler, Denizaltı heyelanı, Volkanizma’dır. AKINTILAR Deniz yüzeylerindeki suların, bulundukları yerlerden başka alanlara doğru taşınmasına akıntı denir. Akıntıların oluşmasına neden olan faktörler şunlardır: a. Yoğunluk farkı Sıcaklık farkı: Yoğunluğu fazla olan soğuk sular, alttan sıcak su alanlarına doğru, yoğunluğu az olan sıcak sular, üstten soğuk su alanlarına doğru akarlar. Tuzluluk farkı: Yoğun olan tuzlu sular, alttan tatlı su bölgelerine doğru, yoğunluğu az olan tatlı sular ise üstten tuzlu su bölgelerine doğru akarlar. b. Seviye farkı Beslenme kaynakları fazla olan denizlerin seviyeleri, beslenme kaynakları az olan denizlere göre fazladır. Örneğin, İstanbul ve Çanakkale boğazındaki akıntılar gibi. c. Sürekli rüzgârlar: Okyanus ve denizlerdeki akıntıların en önemli nedeni, sürekli rüzgârlardır. Rüzgârların süresi ve şiddeti, akıntıların etkili olma süresi ve alanını etkiler. d. Gel – git olayı: Deniz ve okyanuslardaki akıntıların oluşum sebeplerinden birisi de, gel – git olayıdır. Gel – git’in etkili olduğu kıyılarda şiddetli akıntılar, buna bağlı olarak aşınım ve birikim şekilleri oluşur. DALGA VE AKINTILARIN OLUŞTURDUĞU KIYI ŞEKİLLERİ Falezler (Yalıyarlar): Yüksek kıyılarda dalgaların etkisiyle kıyıların alt kısımları aşındırılır ve bazı oyuklar oluşur. Bu oyuklar büyüdüğü zaman tavanları çöker ve denize dik kıyıl... Devamı

Türkiye’nin Dağları Ve Özellikleri, Türkiye’de Dağların Dağılışı

2012-12-12 23:21:00

  DAĞLAR, TÜRKİYE’NİN DAĞLARI VE ÖZELLİKLERİ, TÜRKİYE’DE DAĞLARIN DAĞILIŞI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM) 1) Ortalama yükselti oldukça fazladır(1132m).Yükselti batıdan doğuya doğru artar.Yükselti basamaklarının dağılımı şöyledir: -0-500 m arasında olan yerler > %17,5 - 500 – 1000 ” ” ” %26, - 1000- 2000 ” ” ” %49,9 - 2000m’den yüksek yerler %7 2) Düzlükler geniş yer kaplar. Ovaların yükseltileri de fazladır. 3) Ülkemizin yaklaşık yarısı 1000 – 2000 m arasıdır. 4) Ülkemizin, yüksek sıradağları doğu-batı doğrultusunda uzanır. Kuzey ve güneydeki bu sıradağlar doğuda birleşirler. 5) Anadolu; Karadeniz Akdeniz havzaları arasında yüksek bir kütledir. 6) Denizlerin derin kesimi ile kıyı dağları arasındaki fark 5000m’yi geçer. Türkiye’deki dağlar orojenik hareketlerle ve volkanik olaylar sonucu oluşmuştur. 1) OROJENİK HAREKETLERLE MEYDANA GELEN DAĞLAR: (Oro-Dağ, Jenez-Oluşum Orojenez > Dağ oluşum hareketleri ). Sıra dağlar genellikle derin denizlerde biriken tortulların, yan basınç oluşturan kıta hareketleri sonucu, kıvrılarak yükselmesi ile oluşmuştur. Ya da kırılarak yükselmesi sonucu oluşmuştur. a-Kıvrım Dağlar: Bu dağlar esnek tabakaların kıvrılarak yükselmesi sonucunda oluşmuşlardır. Türkiye’deki kıvrım dağlarını Apl-Himalaya kıvrım sistemi içinde düşünüyoruz. Türkiye’nin bulunduğu yerde Tetis Jeasanklinali vardı. Bu deniz küçülerek 3. zaman ortalarına kadar varlığını devam ettirmiştir. Bu jeosanklinal, etraftan dış kuvvetlerin getirdiği materyallerle dolmuş ve kalın tortul tabakalar oluşturmuş,daha sonra bu tortul tabakalar kıvrılarak yükselmiş, böylece Alp-Himalaya kıvrım siste... Devamı

Dağlar, Dağların Oluşumu Ve Hareketleri (Orojenez)

2012-12-12 23:10:00

  DAĞLAR, DAĞLARIN OLUŞUMU VE HAREKETLERİ (OROJENEZ) (COĞRAFYA KONU ANLATIM) 1. Kıvrılma Akarsular, rüzgarlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı maddeler, yer kabuğunun büyük çukurluklarında biriktirilir. Bu çukurluklara jeosenklinal adı verilir. Jeosenklinallerde biriktirilen tortul maddeler, çeşitli yan basınçlara uğrarlarsa kıvrılarak deniz yüzeyine çıkarlar. Böylece yeryüzünün büyük kıvrım dağları oluşmuş olur. Kıvrılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere de senklinal denir. Avrupa’da Alp’ler, Asya’da Himalaya’lar, Türkiye’de Toros ve Kuzey Anadolu Dağları bu tür hareketlerle meydana gelmişlerdir. 2. Kırılma Yer kabuğunun eskiden beri kara haline geçmiş, katılaşmış kısımları, yan basınçlara uğradığı zaman bükülüp katlanamazlar. Bu nedenle, bu gibi yerlerde kıvrılmalar yerine kırıklar meydana gelir. Kırıkların iki yanındaki kısım birbirine göre yer değiştirirse, bu özellikteki kırığa fay denir. Kırılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere horst, alçakta kalan kesimlere de graben denir. Türkiye’de, en yaygın horst ve graben sistemi Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır. Etiketler: Coğrafya Dağların Oluşumu Ve Hareketleri (Orojenez) Coğrafya Dersi, Coğrafya Dağların Oluşumu Ve Hareketleri (Orojenez) Dersi İndir, Coğrafya Dağların Oluşumu Ve Hareketleri (Orojenez) Ekol Hoca,Coğrafya Dağların Oluşumu Ve Hareketleri (Orojenez) Hakkında Bilgi, Coğrafya Dağların Oluşumu Ve Hareketleri (Orojenez) Konu Anlatımı, Coğrafya Dağların Oluşumu Ve Hareketleri (Orojenez) Nedir,Coğrafya Dağların Oluşumu Ve Hareketleri (Orojenez) ödeyaz, Coğrafya Dağların Oluşumu Ve Hareketleri (Orojenez) Örnekleri, Coğrafya Dağların Oluşumu Ve Hareketleri (Oroj... Devamı

Coğrafya Biliminin İlkeleri Yararlandığı Bilim Dalları Konusu

2012-12-12 23:06:00

  COĞRAFYA BİLİMİNİN İLKELERİ, COĞRAFYA BİLİMİNİN YARARLANDIĞI BİLİM DALLARI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM) Coğrafya Biliminin İlkeleri : Her bilim dalının olduğu gibi coğrafyanın da kendine özgü metot ve ilkeleri bulunmaktadır. Coğrafya bir olayı incelerken şu ilkelerden yararlanmaktadır. Bu ilkeler şunlardır ; 1. Nedensellik İlkesi : Coğrafi olayların araştırılması sırasında olayların nedenleri sorulmakta ve bunlara yanıtlar aranmaktadır. Örneğin Yağmur nasıl yağmaktadır ? , Depreme neden olan faktörler nelerdir ? 2. Dağılış İlkesi : Coğrafi olayların yeryüzündeki dağılımı incelenmektedir. Coğrafyacı bir olayın sadece nedenini araştırmakla kalmaz bu olayın yeryüzü genelinde dağılımını da incelemektedir. Yukarıda sorulan soruları coğrafyacı şöyle devam eder ; Yağmurun ülkemizdeki coğrafi dağılımı nasıldır ? Türkiye’de depremler hangi sahalarda daha fazladır ? Dağılış ilkesi sadece coğrafya ya haz bir özelliktir. 3. Karşılıklı İlgi İlkesi: Coğrafi olayların birbirleri ile olan bağlantıları da incelenmektedir. Örneğin Yağışın basınçla , sıcaklığın Güneş ışınlarının düşme açısı ile olan ilişkisi ya da (bilgi yelpazesi.net) Dağlık ve engebelik alanların nüfus ve yerleşme üzerindeki etkileri de incelenmektedir. Coğrafya Biliminin Yararlandığı Diğer Bilim Dalları : 1. Astronomi : Uzay bilimi 2. Jeoloji : Yer Bilimi 3. Jeofizik : Dünyanın iç yapısının inceleyen bilim dalı 4. Hidroloji : Sular bilimi 5. Meteoroloji: Atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalı 6. Kartografya :Harita bilimi 7. Zooloji : Hayvan bilimi 8. Botanik : Bitki bilimi 9. Antropoloji : İnsan bilimi 10.Etnoloji : İnsan ırklarını inceleyen bilim dalı 11.Sosyoloji : Toplum inceleyen bilim dalı 12... Devamı

Coğrafyanın Bölümleri, Özellikleri Konu Anlatımı

2012-12-12 23:01:00

  COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ, COĞRAFYANIN ÖZELLİKLERİ (COĞRAFYA KONU ANLATIM) Coğrafya incelemiş olduğu konuları göre iki bölüme ayrılmaktadır : 1. Genel Coğrafya A. Fiziki Coğrafya         a) Jeomorfoloji         b) Klimatoloji         c) Biyocoğrafya         d) Hidrografyayaya B. Beşeri Coğrafya C. Ekonomik Coğrafya 2. Yerel Coğrafya A) Bölge Coğrafyası B) Ülke Coğrafyası C) Kıta coğrafyası 1. GENEL COĞRAFYA : Fiziki beşeri ve ekonomik olayların yeryüzünün tamamında ayrı ayrı ele almaktadır. Olayların meydana geliş nedenleri ve dağılışları incelenmektedir. Gözlem ve karşılaştırma yapılarak olaylar bir sınıflandırmaya çalışmaktadır. Genel coğrafya incelemiş olduğu konular bakımından üç bölüme ayrılmaktadır. A) Fiziki Coğrafya : Yüzey şekilleri başta olmak üzere okyanuslar denizler göller ve akarsular gibi su küreyi oluşturan unsurlar da inceleme alanına girmektedir. Fiziki coğrafya denizlince yeryüzünün dış görünümü aklımıza gelmelidir. Jeomorfoloji ( Yüzey şekilleri bilimi ) : Yeryüzü şekillerinin oluşumlarını araştırır. bunları sınıflandırır. Örneğin Depremlerin meydana gelmesi . akarsuların oluşturmuş olduğu şekiller , buzul ve rüzgarların meydana getirdiği yer şekilleri jeomorfolojinin inceleme alanına girmektedir. Klimatoloji( İklim Bilgisi ): Yeryüzündeki iklim tiplerini ve bu iklim tiplerinin coğrafi dağılımını incelemektedir. Örnek vermek gerekirse Tropikal iklimi meydana getiren şartlar ve bu iklimin görüldüğü yerler klimatoloji biliminin kapsamı alanına girmektedir. Biyocoğrafya ( Canlılar coğrafyası ) : İnsan hari&... Devamı

Coğrafyanın Tanımı, Konusu, Yardımcı Bilimleri Konu Anlatımı

2012-12-11 22:05:00

  COĞRAFYANIN TANIMI, COĞRAFYANIN KONUSU, COĞRAFYANIN YARDIMCI BİLİMLERİ (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM) Tanımı : Coğrafya, geo (Yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Coğrafyanın konusu yeryüzüdür. Coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir. Örneğin çevreyi oluşturan taşküre(litosfer),suküre(hidrosfer),havaküre(atmosfer) ve canlılar küresi ( biyosfer ) coğrafyanın araştırması kapsamına girmektedir. Coğrafya insanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen bir bilimdir.Coğrafyanın tanımı yapılırken en çok yapılan hatalardan biri de coğrafyayı sadece bir dağın yüksekliğini bilmek yada bir akarsuyun kaç km olduğunu bilmek sanmaktır. Biraz önce yapılan açıklamadan da anlaşılacağına göre doğal ortam ve bu doğal ortamın etkileri önemlidir. Bir coğrafyacı dağların yüksekliğini tam olarak bilmeyebilir ama o dağın tarım,ulaşım,turizm ve nüfuslanma üzerindeki etkilerini çok bilir. Coğrafya Biliminin İlkeleri : Her bilim dalının olduğu gibi coğrafyanın da kendine özgü metot ve ilkeleri bulunmaktadır. Coğrafya bir olayı incelerken şu ilkelerden yararlanmaktadır. Bu ilkeler şunlardır ; 1. Nedensellik İlkesi : Coğrafi olayların araştırılması sırasında olayların nedenleri sorulmakta ve bunlara yanıtlar aranmaktadır. Örneğin Yağmur nasıl yağmaktadır ? , Depreme neden olan faktörler nelerdir ? 2. Dağılış İlkesi : Coğrafi olayların yeryüzündeki dağılımı incelenmektedir. Coğrafyacı bir olayın sadece nedenini araştırmakla kalmaz bu olayın yeryüzü genelinde dağılımını da incelemektedir. Yukarıda sorulan soruları coğrafyacı şöyle devam eder ; Yağmurun ülkemizdeki coğrafi dağılımı nasıldır ? Türkiye’de depremler hangi sahal... Devamı

Coğrafi Konum, Özel Konum, Matematik Konum Konu Anlatımı

2012-12-11 21:59:00

  COĞRAFİ KONUM, ÖZEL KONUM, MATEMATİK KONUM (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM) COĞRAFİ KONUM Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. ÖZEL KONUM Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel konum denir. Özel konum, insanları, çevreyi, ülkelerin ekonomik ve politik durumunu çok yönlü etkiler. Dünya üzerinde, özel konum etkisine şu örnekler verilebilir: Norveç, Japonya, İngiltere, İzlanda gibi deniz ve okyanuslara komşu ülkeler balıkçılıkta ileri gitmişlerdir. Kuzeybatı Avrupa kıyıları, yüksek enlemlerde bulunmasına rağmen, Gulf – Stream sıcak su akıntısının etkisiyle ılıman bir iklime sahip olmuştur. Orta Asya ve Orta Avrupa denizlere uzak olduğu için karasal bir iklime sahip olmuştur. Kanarya, Havai, Kıbrıs, vb. adalar, deniz ve hava yollarının gelişmesiyle ikmal ve uğrak yeri haline gelmişlerdir. Buna bağlı olarak bu adaların önemi artmıştır. Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur. Farklı kültürlerin kurulduğu, Dünya’nın en  eski kültür hazinelerine sahiptir. Dünya’da en fazla petrol çıkaran ülkelere komşudur. Üç tarafı denizlerle çevrilidir ve yeryüzü şekilleri çeşitlidir. Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir. Türkiye’nin ortalama yükseltisi fazladır. (Yaklaşık 1132 m) Yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır. Zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir. MATEMATİK KONUM Herhangi bir yerin, Dünya üzerinde bulunduğu alanın, enlem ve boylam dereceleriyle bel... Devamı

Türkçe Etken Fiiller, Etken Eylemler Konu Anlatımı

2012-12-11 21:42:00

  ETKEN FİİLLER, ETKEN EYLEMLER, ÖZELLİKLERİ  (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM) Eylemi özne kendisi yapar. Bu tür eylem cümlelerinin öznesi eylemi yapan, eylemde etkin/etken olan gerçek öznedir. Eylem çatı eki almaz. Örnek: Her gün oraya gideriz. (biz) Bir millet uyanıyor. Ağaçlar yapraklarını döktü. Etken eylem                Edilgen eylem Kırdı.                >            kırıldı Sevecek          >             sevilecek Boyuyor          >           boyanıyor *Uyarı: Edilgen eylemde nesne gibi görünen öğe her zaman sözde öznedir. Eylemi nesne yapmaz, eylem başkası tarafından yapılır. Örnek: Ayakkabıları/ güzelce /boyadı.  (etken eylem) B.li N.                                  Y Ayakkabıları/ güzelce/(başkası tarafından) boyandı. (edilgen) Ö (sözde özne)                                                           Y Etiketler: Türkçe Etken Fiiller Etken Eylemler Dersi İndir,Türkçe Etken Fiiller Etken Eylemler Ekol Hoca,Türkçe Etken Fiiller Etken Eylemler Hakkında Bilgi,Türkçe Etken Fiiller Etken Eylemler Konu Anlatımı,Türkçe Etken Fiiller Etken Eylemler Nedir, Türkçe Etken Fiiller Etken Eylemler ödeyaz, Türkçe Etken Fiiller Etken Eylemler Özellikleri, ... Devamı

Türkçe En Çok Kullanılan Edatlar Konu Anlatımı

2012-12-11 21:35:00

  EN ÇOK KULLANILAN EDATLAR (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM) Gibi, kadar, sanki, için, ile, -den dolayı, -den ötürü, -den beri, -mek üzere, -e karşın, -e doğru, -e değin, denli, bile, -den öte, -den sonra, -den önce… Etiketler: Türkçe En Çok Kullanılan Edatlar Dersi İndir, Türkçe En Çok Kullanılan Edatlar Ekol Hoca, Türkçe En Çok Kullanılan Edatlar Hakkında Bilgi, Türkçe En Çok Kullanılan Edatlar Konu Anlatımı, Türkçe En Çok Kullanılan Edatlar Nedir, Türkçe En Çok Kullanılan Edatlar ödeyaz, Türkçe En Çok Kullanılan Edatlar Özellikleri, Türkçe En Çok Kullanılan Edatlar Soru Bankası, Türkçe En Çok Kullanılan Edatlar tanımı,Türkçe En Çok Kullanılan Edatlar Türkçe Dersi,Türkçe En Çok Kullanılan Edatlar Videolu anlatım... Devamı

Türkçe En Çok Kullanılan Bağlaçlar Konu Anlatımı

2012-12-11 21:31:00

  EN ÇOK KULLANILAN BAĞLAÇLAR (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM) Ve, veya, ya da, ile, yahut, veyahut, de(da), ki, fakat, ama, meğer, zira, madem, mademki, oysa, oysaki, halbuki, yeter ki, ancak, yalnız, nitekim, üstelik, örneğin, gerek… gerek, ister … ister, ne … ne, hem … hem vb. Etiketler: Türkçe En Çok Kullanılan Bağlaçlar Dersi İndir,Türkçe En Çok Kullanılan Bağlaçlar Ekol Hoca,Türkçe En Çok Kullanılan Bağlaçlar Hakkında Bilgi,Türkçe En Çok Kullanılan Bağlaçlar Konu Anlatımı,Türkçe En Çok Kullanılan Bağlaçlar Nedir, Türkçe En Çok Kullanılan Bağlaçlar ödeyaz, Türkçe En Çok Kullanılan Bağlaçlar Özellikleri, Türkçe En Çok Kullanılan Bağlaçlar Soru Bankası, Türkçe En Çok Kullanılan Bağlaçlar tanımı, Türkçe En Çok Kullanılan Bağlaçlar Türkçe Dersi, Türkçe En Çok Kullanılan Bağlaçlar Videolu anlatım  ... Devamı